OPŠTI USLOVI POSLOVANJA PANAGENT NOVI SAD

 

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Opštim uslovima poslovanja uređuju se međusobna prava i dužnosti između Panagent agencije iz Novog Sada, ul. Bate Brkića broj 10A (u daljem tekstu Izvršilac) sa jedne strane i korisnika usluga (u daljem tekstu Korisnik) sa druge strane. Ugovaranjem poslovne saradnje sa Izvršiocem i korišćenjem njegovih usluga Korisnik postaje nosilac prava i obaveza iz Ugovora i ovih Opštih uslova.

 

Opšti uslovi su dostupni na internet stranici Izvršioca www.panagent.rs.

 

Sastavni deo Opštih uslova poslovanja su i Uslovi korišćenja internet stranice www.panagent.rs i Uslovi korišćenja mobilne aplikacije Panagent, koji predstavljaju servise Izvršioca (u daljem tekstu Servisi) a koji su deo Informacionog sistema Izvršioca o ponudi i potražnji robe na tržištu.

 

Korisnik ugovaranjem poslovne saradnje sa Izvršiocem te registracijom na Servise Izvršioca potvrđuje da je upoznat sa ovim Opštim uslovima poslovanja kao i Uslovima korišćenja internet stranice i Uslovima korićenja mobilne aplikacije u njihovom sastavu.

 

PRAVA I DUŽNOSTI IZVRŠIOCA

Član 2.

Izvršilac ima pravo na naknadu za pružene usluge, u skladu sa Cenovnikom svojih usluga koji prezentuje Korisniku pre zaključenja Ugovora.

 

Izvršilac ima pravo da omogući korišćenje Informacionog sistema i njegovih Servisa u skladu sa paketom usluga na koje se Korisnik pretplatio.

 

Izvršilac ima pravo na izmenu Cenovnika, s tim što novi Cenovnik može da stupi na snagu tek po isteku uplaćenog perioda.

 

Izvršilac ima pravo na izbor načina dostavljanja podataka Korisniku.

 

Izvršilac je dužan da Korisniku obezbedi korišćenje Informacionog sistema o ponudi i potražnji robe na tržištu u skladu sa Ugovorom i ovim Opštim uslovima.

 

Izvršilac je dužan da vrši prikupljanje, obradu i dostavljanje podataka Korisniku o ponudi i potražnji robe na tržištu kao i da vrši redovnu ažurnu obradu i proveru aktuelnosti podataka i da vrši prijem podataka od Korisnika koji se tiču Korisnikove ponude i potražnje robe.

 

Izvršilac je dužan da Korisniku dostavlja podatke iz Informacionog sistema po Korisnikovom zahtevu ili po sopstvenoj inicijativi, usmeno ili putem pisanog izveštaja.Pisani izveštaj se dostavlja alternativno telefaksom, e-mailom, poštom, ili putem SMS poruka.Izvršilac je dužan da, bez poziva ili posebnog zahteva Korisnika, navedeni izveštaj saopštava jednom nedeljno.

 

U slučaju da Korisnik nije u mogućnosti da primi podatak od strane Izvršioca, usmeno ili putem pismenog izveštaja, usled tehničke neispravnosti svog uređaja (faks, računar, telefon) ili usled promene broja faksa, ili broja telefona, ili e-mail adrese, ili prijavljene adrese, a da o tim okolnostima nije obavestio Izvršioca, smatraće se da je Izvršilac u celosti ispunio svoju obavezu slanja podataka Korisniku.

 

Izvršilac je dužan da Korisniku tačno i potpuno prenese informacije i podatke koje su predmet njegovih usluga, pri čemu Izvršilac ne odgovara za istinitost istih.

 

Izvršilac je dužan da u svemu postupa kao dobar privrednik, objektivno i neutralno, kao i da Korisniku pruži sve usluge na koje se pretplatio, da obezbedi poslovnu komunikaciju i poslovnu saradnju između samih Korisnika, a sve navedeno u cilju postizanja što boljih poslovnih rezultata.

 

Izvršilac je dužan da svim Korisnicima blagovremeno plasira informaciju, da korisniku pruži informaciju o ponudi i tražnji robe, nuđenoj i realizovanoj ceni, količini i kvalitetu robe, trendu kretanja cene nuđene robe na tržištu.

 

PRAVA I DUŽNOSTI KORISNIKA

Član 3.

Korisnik ima pravo da se neograničen broj puta, za vreme trajanja ugovorenog perioda, obraća Izvršiocu i potražuje od njega podatke iz Informacionog sistema, u skladu sa ugovorenim paketom usluga.

 

Korisnik za vreme ugovorenog perioda ima pravo na neometan pristup Informacionom sistemu, odnosno njegovim Servisima, u skladu sa ugovorenim paketom usluga.

 

Korisnik je dužan da u potpunosti postupa u skladu sa ovim Opštim uslovima.

 

Korisnik je dužan Izvršiocu platiti naknadu za pružanje usluga, u skladu sa Cenovnikom.

 

Korisnik je dužan koristiti Informacioni sistem i Servise Izvršioca u skladu sa paketom usluga na koje se pretplatio.

 

Korisnik odgovara za tačnost i aktuelnost podataka koje dostavlja Izvršiocu. U slučaju da dođe do štete na strani trećeg lica usled netačnih i neaktuelnih podataka koje je Korisnik dostavio Izvršiocu, odgovoran je Korisnik.

 

Korisnik je dužan koristiti Informacioni sistem Izvršioca i Servise u njegovom sastavu isključivo u svrhu za koji su isti predviđeni.

 

Korisnik je dužan da primljene informacije koristi isključivo za sopstvene potrebe, odnosno za potrebe svog poslovanja, bez prosleđivanja podataka trećim licima koja nemaju zaključen Ugovor sa Izvršiocem. U slučaju prosleđivanja informacija koje Izvršilac pruža Korisniku trećim neovlašćenim licima, Izvršilac ima pravo na naknadu štete zbog ovakvog postupanja. Pod licima navedenim u ovom stavu ne podrazumevaju se lica zaposlena kod Korisnika.

 

VIŠA SILA/RADNJA TREĆEG LICA

Član 4.

Izvršilac ne odgovara za delimičnu ili potpunu nemogućnost korišćenja usluga koja je prouzrokovana višom silom ili radnjom trećeg lica, odnosno okolnostima koje se ne mogu pripisati krivici Izvršioca (zemljotres, poplava, nestanak električne energije, havarija na glavnim vodovima interneta i slično).

 

USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE www.panagent.rs

 

UVODNE ODREDBE

Član 5.

Ovim uslovima korišćenja uređuje se se korišćenje internet stranice www.panagent.rs (u daljem tekstu Internet stranica) od strane Korisnika (u daljem tekstu Korisnik) . Korisnikom u smislu ovih uslova smatra se lice koje ima ugovorenu poslovnu saradnju sa Izvršiocem PanAgent (u daljem tekstu Izvršilac) i koristi njegove usluge. Ovi uslovi predstavljaju sastavni deo Opštih uslova poslovanja Izvršioca.

 

Pre korišćenja Internet stranice Korisnik je u obavezi da se upozna sa Opštim uslovima poslovanja i ovim Uslovima korišćenja u njihovom sastavu koji se nalaze na Internet stranici. Registracijom na Internet stranici i korišćenjem iste smatra se da je Korisnik neopozivo pristao na Opšte uslove poslovanja i ove Uslove korišćenja.

 

Lice koje nema zaključenu poslovnu saradnju  sa Izvršiocem ima pravo slobodnog korišćenja onih delova Internet stranice www.panagent.rs za koje nije potrebna registracija naloga, uz obavezu poštovanja Opštih uslova poslovanja, ovih Uslova korišćenja, propisa Republike Srbije i dobrih običaja.

 

Internet stranica www.panagent.rs sadrži podatke i informacije, kao i veze sa drugim internet stranicama kreiranih od strane trećih lica koji će se, kad je to moguće, kao takvi označavati. Izvršilac nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim internet stranicama, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj. Poslovni odnos između Korisnika koji je zahtevao objavu oglasa i drugog Korisnika ili trećeg lica koji se na taj oglas javio zasniva se isključivo na poslovnom dogovoru tih lica, te Izvršilac nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

 

REGISTRACIJA KORISNIKA

Član 6.

Korisnik ugovaranjem poslovne saradnje sa Izvršiocem dobija sve potrebne podatke koji mu omogućavaju registraciju naloga na Internet stranici i korišćenje svih usluga predviđenih Ugovorom, Opštim uslovima poslovanja i ovim Uslovima korišćenja.

 

Izvršilac je dužan da Korisniku omogući kreiranje naloga na Internet stranici te saopšti Korisniku na njegov zahtev sve informacije relevatne za registraciju i neometano korišćenje naloga. Korisnik je dužan da podatke koji mu omogućavaju pristup nalogu na Internet stranici čuva u tajnosti te iste ne ustupa trećim licima.

 

Izvršilac zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja ukloni ili onemogući pristup bilo kom Korisniku, sadržaju i nalogu za koje utvrdi da krše odredbe Opštih uslova poslovanja, ovih Uslova korišćenja, kao i propise Republike Srbije.

 

DUŽNOSTI KORISNIKA

Član 7.

Korisnik se obavezuje da neće koristiti Internet stranicu na bilo koji način suprotan Opštim uslovima poslovanja, ovim Uslovima korišćenja, propisima Republike Srbije i dobrim poslovnim običajima.

 

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi sadržaj koji:

        promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance

        je uvredljiv, pornografski, vulgaran ili klevetnički

        je prevaran, obmanjujući, neistinit

        potvrđuje ili podstiče neku vrstu ponašanja koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje krivične ili građanske odgovornosti

        povredi, lišava ili ugrožava autorska, imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine ili pravo na privatnost i zaštitu podataka bilo kog trećeg lica.

 

Nedozvoljenim se takođe smatra ponašanje Korisnika koje je u suprotnosti sa zakonskim i drugim propisima Republike Srbije, a naročito:

        neistinito označavanje indentiteta korisnika, njegova aktivnost i ponuda

        dostavljanje lažnih podataka Izvršiocu

        vršenje privrednog prestupa

        vršenje dela nelojalne konkurencije

        distribucija virusa ili drugih programa sa infektivnim i destruktivnim osobinama.

 

Korisnik odgovara za tačnost i aktuelnost podataka koje dostavlja Izvršiocu. U slučaju da dođe do štete na strani trećeg lica usled netačnih i neaktuelnih podataka koje je Korisnik dostavio Izvršiocu, odgovoran je Korisnik.

 

DUŽNOSTI IZVRŠIOCA

Član 8.

Izvršilac je dužan Korisniku obezbediti neometan i kompletan pristup Internet stranici. Izvršilac nije odgovoran za potpunu ili delimičnu nemogućnost korišćenja Internet stranice koja je nastala usled više sile ili radnjom trećeg lica, bez krivice Izvršioca (zemljotres, poplava, nestanak električne energije, havarija na glavnim vodovima interneta, iznenadni prestanak rada provajdera, servera i slično).

 

Izvršilac je dužan da Korisniku tačno i potpuno putem Internet stranice prenese informacije i podatke koje su predmet njegovih usluga na Internet stranici, pri čemu Izvršilac ne odgovara za istinitost istih.

 

ZAŠTITA PODATAKA

Član 9.

Izvršilac je dužan da lične podatke Korisnika koristi isključivo u svrhu u koju mu je Korisnik iste ustupio. Podaci koji nisu lične prirode prikupljaju se radi poboljšanja i prilagođavanja Internet stranice potrebama Korisnika.

 

Korišćenjem sadržaja Internet stranice Korisnik prihvata sve rizike koji nastaju korišćenjem iste i prihvata da koristi sadržaj iste isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost, a sve uz poštovanje autorskih i drugih prava Izvršioca i trećih lica. Izvršilac ni pod kojim okolnostima nije odgovoran niti preuzima bilo koju vrstu odgovornosti za povredu prava na privatnosti i sigurnost Korisnika koju na Internet stranici izvrši treće lice, ne odgovara za sigurnost, sadržaj i tačnost informacija koje Korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima Internet stranice, ne odgovara za štetu koja nastane za Korisnika ili treće lice usled povrede korisnikove obaveze na čuvanje tajnosti podataka o svom korisničkom nalogu, ne odgovara za štetu nastalu krađom privatnih ili poverljivih podataka sa računara Korisnika od strane trećih lica.

 

OGRANIČENJE KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE

Član 10.

Sadržina Internet stranice je vlasništvo Izvršioca. Ni na koji način nije dozvoljeno korišćenje, menjanje, kopiranje, štampanje, prikazivanje, reprodukcija, distribucija ili objavljivanje bilo dela ili cele sadržine Internet stranice, a bez prethodne pisane saglasnosti Izvršioca, izuzev pregledanja ili štampanja dela Internet stranice isključivo za lične komercijalne potrebe Korisnika.

 

 

USLOVI KORIŠĆENJA MOBILNE APLIKACIJE PANAGENT

 

UVODNE ODREDBE

Član 11.

Ovim uslovima korišćenja uređuje se se korišćenje mobilne aplikacije PANAGENT(u daljem tekstu Aplikacija) od strane Korisnika (u daljem tekstu Korisnik). Korisnikom u smislu ovih uslova smatra se lice koje ima ugovorenu poslovnu saradnju sa Izvršiocem PanAgent (u daljem tekstu Izvršilac) i koristi njegove usluge. Ovi uslovi predstavljaju sastavni deo Opštih uslova poslovanja Izvršioca.

 

Pre korišćenja Aplikacije Korisnik je u obavezi da se upozna sa Opštim uslovima poslovanja i ovim Uslovima korišćenja koji se nalaze na Internet stranici www.panagent.rs. Preuzimanjem i registracijom na Aplikaciji i korišćenjem iste smatra se da je Korisnik neopozivo pristao na Opšte uslove poslovanja i ove Uslove korišćenja.

 

Lice koje nema zaključen Ugovor sa Izvršiocem ima pravo slobodnog korišćenja onih delova Aplikacije za koje nije potrebna registracija naloga, uz obavezu poštovanja Opštih uslova poslovanja, ovih Uslova korišćenja, propisa Republike Srbije i dobrih običaja.

 

Aplikacija sadrži podatke i informacije, kao i veze sa drugim internet stranicama kreiranih od strane trećih lica koji će se, kad je to moguće, kao takvi označavati. Izvršilac nema nadzor nad navedenim podacima i informacijama ili drugim internet stranicama, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj. Poslovni odnos između Korisnika koji je zahtevao objavu oglasa i drugog Korisnika ili trećeg lica koji se na taj oglas javio zasniva se isključivo na poslovnom dogovoru tih lica, te Izvršilac nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

 

REGISTRACIJA KORISNIKA

Član 12.

Korisnik ugovaranjem poslovne saradnje od Izvršioca dobija sve potrebne podatke koji mu omogućavaju registraciju naloga na Aplikaciji i korišćenje svih usluga predviđenih Ugovorom, Opštim uslovima poslovanja i ovim Uslovima korišćenja.

 

Izvršilac je dužan da Korisniku omogući kreiranje naloga na Aplikaciji te saopšti Korisniku na njegov zahtev sve informacije relevatne za registraciju i neometano korišćenje naloga. Korisnik je dužan da podatke koji mu omogućavaju pristup nalogu na Aplikaciji čuva u tajnosti te iste ne ustupa trećim licima.

 

Izvršilac zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja ukloni ili onemogući pristup bilo kom Korisniku, sadržaju i nalogu za koje utvrdi da krše odredbe Opštih uslova poslovanja, ovih Uslova korišćenja, kao i propise Republike Srbije.

 

DUŽNOSTI KORISNIKA

Član 13.

Korisnik se obavezuje da neće koristiti Aplikaciju na bilo koji način suprotan Opštim uslovima poslovanja, ovim Uslovima korišćenja, propisima Republike Srbije i dobrim poslovnim običajima.

 

Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi sadržaj koji:

        promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance

        je uvredljiv, pornografski, vulgaran ili klevetnički

        je prevaran, obmanjujući, neistinit

        potvrđuje ili podstiče neku vrstu ponašanja koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje krivične ili građanske odgovornosti

        povredi, lišava ili ugrožava autorska, imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine ili pravo na privatnost i zaštitu podataka bilo kog trećeg lica.

 

Nedozvoljenim se takođe smatra ponašanje Korisnika koje je u suprotnosti sa zakonskim i drugim propisima Republike Srbije, a naročito:

        neistinito označavanje indentiteta korisnika, njegova aktivnost i ponuda

        dostavljanje lažnih podataka Izvršiocu

        vršenje privrednog prestupa

        vršenje dela nelojalne konkurencije

        distribucija virusa ili drugih programa sa infektivnim i destruktivnim osobinama.

 

Korisnik odgovara za tačnost i aktuelnost podataka koje dostavlja Izvršiocu. U slučaju da dođe do štete na strani trećeg lica usled netačnih i neaktuelnih podataka koje je Korisnik dostavio Izvršiocu, odgovoran je Korisnik.

 

DUŽNOSTI IZVRŠIOCA

Član 14.

Izvršilac je dužan korisniku obezbediti neometan i kompletan pristup Aplikaciji, u skladu sa zaključenim Ugovorom. Izvršilac nije odgovoran za potpunu ili delimičnu nemogućnost korišćenja Aplikacije koja je nastala usled više sile ili radnjom trećeg lica, bez krivice Izvršioca (zemljotres, poplava, nestanak električne energije, havarija na glavnim vodovima interneta, nemogućnost pristupa Aplikaciji na platformi na kojoj se ista nalazi i slično).

 

Izvršilac je dužan da Korisniku tačno i potpuno putem Aplikacije prenese informacije i podatke koje su predmet njegovih usluga na Internet stranici, pri čemu Izvršilac ne odgovara za istinitost istih.

ZAŠTITA PODATAKA

Član 15.

Korišćenjem sadržaja Aplikacije korisnik prihvata sve rizike koji nastaju korišćenjem iste i prihvata da koristi sadržaj iste isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost, a sve uz poštovanje autorskih i drugih prava Izvršioca i trećih lica. Izvršilac ni pod kojim okolnostima nije odgovoran niti preuzima bilo koju vrstu odgovornosti za povredu prava na privatnosti i sigurnost Korisnika koju na Internet stranici izvrši treće lice, ne odgovara za sigurnost, sadržaj i tačnost informacija koje Korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima Internet stranice, ne odgovara za štetu koja nastane za Korisnika ili treće lice usled povrede korisnikove obaveze na čuvanje tajnosti podataka o svom korisničkom nalogu, ne odgovara za štetu nastalu krađom privatnih ili poverljivih podataka sa računara Korisnika od strane trećih lica.

 

Zaštita podataka Korisnika Aplikacije detaljnije je regulisana u Privacy Policy.

 

OGRANIČENJE KORIŠĆENJA APLIKACIJE

Član 16.

Sadržina Aplikacije je vlasništvo Izvršioca. Ni na koji način nije dozvoljeno korišćenje, menjanje, kopiranje, štampanje, prikazivanje, reprodukcija, distribucija ili objavljivanje bilo dela ili cele sadržine Aplikacije, a bez prethodne pisane saglasnosti Izvršioca, izuzev pregledanja ili štampanja dela Internet stranice isključivo za lične komercijalne potrebe Korisnika.

 

IZMENE I DOPUNE OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA

Član 17.

Ovi Opšti uslovi će se primenjivati na sve buduće Korisnike i na Korisnike koji su pre dana usvajanja ovih Opštih uslova poslovanja korisnici usluga Izvršioca, pod uslovom da tim izmenama i dopunama ne trpe nikakvu štetu. Opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu danom objavljivanja na internet stranici Izvršioca.

 

Izvršilac zadržava pravo izmena i/ili dopuna Opštih uslova poslovanja. Izmenjeni i/ili dopunjeni Opšti uslovi će se primenjivati na sve buduće Korisnike i na Korisnike koji su pre dana usvajanja novih Opštih uslova poslovanja korisnici usluga Izvršioca, pod uslovom da tim izmenama i dopunama ne trpe nikakvu štetu. Izmene opštih uslova poslovanja stupaju na snagu danom objavljivanja na internet stranici Izvršioca.

KONTAKTIRAJTE NAS

 

Za sva pitanja, možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 021/4770 - 480; 021/4771 - 480

Slanjem pošte na poštansku adresu: Ulica Bate Brkića 10A, 21000 Novi Sad

Slanjem e-maila na: office@panagent.rs

 

PANAGENT AGENCIJA DIJANA KONDIĆ PREDUZETNIK