OPŠTI USLOVI POSLOVANJA PANAGENT NOVI SAD

 

 

1. UVODNE ODREDBE

         Definicije:

- Agencija – Agencija PANAGENT Dijana Kondić preduzetnik,Novi Sad, ul. Bate Brkića broj 10A.

- Korisnik – Korisnik usluga Agencije po međusobno zaključenom ugovoru.

- Ugovor – Ugovor o korišćenju Informacionog sistema Agencije.

- Portal – Internet stranica Agencije www.panagent.rs.

- Informacioni sistem Agencije (dalje: Info-sistem) – Informacioni sistem Agencije o ponudi i potražnji robe na tržištu, koji obuhvata mobilnu aplikaciju Agencije i aplikaciju postavljenu na Portalu Agencije (dalje: Aplikacije), i sistem slanja SMS poruka putem mobilnog telefona (dalje SMS).

- Usluge Agencije:

         pristup Korisniku elektronskoj bazi Info-sistema Agencije i davanje i uzimanje podataka o ponudi i potražnji njegove ili tuđe robe, kao i rezultatima kontinuiranog istraživanja tržišta roba na teritoriji RS (dalje: Podaci),

         druge usluge precizirane Ugovorom – ove usluge Agencije ne mogu podrazumevati ili uključivati nikakvu trgovinu robom niti i jednu radnju posredovanja u trgovini robom između korisnika Info-sistema međusobno ili korisnika i trećih lica; samo davanje Podataka o robi od strane Korisnika i uključivanje istih u realizaciju usluga istraživanja tržišta s tim u vezi i davanje informacija o rezultatima takvog istraživanja ne može biti radnja posredovanja bez obzira da li se radi o podacima koji su već dati bilo kojoj robnoj berzi, jer se Podaci omogućavaju svim korisnicima Info-sistema, nezavisno od toga da li su isti istovremeno i članovi neke robne berze, i nezavisno od toga da li će se te informacije iskoristiti radi neposrednog zaključivanja konkretnog posla koji uključuje robe koje su predmet Podataka; podatke koje Agencija stekne na drugi način (javno dostupni podaci) osim od strane svojih korisnika, može da koristi u realizaciji usluge obrade i istraživanja;

         usluge Agencije, koje su predmet ovih OUP i Ugovora, realizuju se putem pristupa Aplikacijama (web i mobilnim), SMS porukama ili neposrednim telefonskim razgovorom sa operaterom Agencije (koji se beleži u Info-sistemu).

- Opšti uslovi poslovanja (dalje: OUP) – Akt kojim se uređuju međusobna prava i dužnosti između Agencije PANAGENT sa jedne strane i korisnika usluga sa druge strane, koji se primenjuju na sve odnose Agencije i Korisnika regulisane Ugovorom, osim ako je Ugovorom izričito nešto drugačije određeno.

- Cenovnik - Opšti akt Agencije koji reguliše cene usluga Agencije.

 

1.2. Agencija zadržava pravo na promenu OUP i Cenovnika kad god to smatra za potrebnim i bez prethodne najave i obaveštenja, s tim da je dužna da nov prečišćen tekst OUP postavi na svoj Portal, te da izričito konstatuje u napomeni svaki datum njihovih izmena, odnosno postavljanja na sajt, a OUP će poslati na mejl Korisnika.

1.3. Izmenjeni i/ili dopunjeni OUP će se primenjivati na sve buduće Korisnike i na Korisnike koji su pre dana usvajanja novih OUP poslovanja korisnici usluga Agencije, pod uslovom da tim izmenama i dopunama ne trpe nikakvu štetu.

1.4. Promene OUP i Cenovnika će se primenjivati počev od narednog dana od dana objavljivanja nove verzije dokumenata na Portalu.

1.5. Korisnik je saglasan da se promene OUP i Cenovnika ne mogu tretirati kao jednostrane promene Ugovora, s obzirom da su ove promene usmerene prema svim korisnicima, te se upozorava da pre svake pojedine aktivnosti zasnovane na ovim OUP proveri odredbe OUP na sajtu, odnosno podatke o njegovim eventualnim izmenama.

1.6. Korisnik ima pravo da jednostrano raskine Ugovor pismenom izjavom upućenom Agenciji najkasnije 8 dana od dana objavljivanja promene na Portalu ako se ne bude složio sa promenom OUP ili Cenovnika.

1.7. Smatra se da se Korisnik složio sa promenama OUP ukoliko nakon objave promenjenih OUP ili Cenovnika makar i jednom koristi bilo koju uslugu Info-sistema, ili na drugi konkludentan način iskaže nameru korišćenja usluga Agencije zasnovanim na Ugovoru, nakon isteka roka iz stava 1.6.

1.8. Korisnik potvrđuje ugovaranje poslovne saradnje sa Izvršiocem: registracijom na Info-sistem Agencije, potpisom Ugovora ili korišćenjem na bilo koji način usluge Agencije – konkuludentnom radnjom (prijemom SMSa, korišćenjem Aplikacija i sl.). Na isti način Korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa ovim OUP i važećim Cenovnikom. Ugovor se smatra obnovljenim na novi ugovoreni period važenja na isti način (izričito ili bilo kojom navedenom ili drugom konkludentnom radnjom).

1.9. Smatra se da je lice koje pristupi Info-sistemu i koristi duže od jednog dana (probni period), postao Korisnik Info-sistema i pristao na ove OUP i Cenovnik, na period od 3 meseca počev od isteka probnog perioda.

 

2. PRAVA I OBAVEZE AGENCIJE

2.1. Prava Agencije:

- Na naknadu za pružene usluge, u skladu sa Cenovnikom svojih usluga koji prezentuje Korisniku pre zaključenja Ugovora.

- Na izmenu Cenovnika, s tim što novi Cenovnik može da stupi na snagu tek po isteku uplaćenog perioda;

- Da izabere način dostavljanja podataka Korisniku, ako nije šta drugo ugovoreno;

- Da od Korisnika dobije tačne, istinite, potpune i blagovremene Podatke iz čl. 1 - davanje netačnih ili neistinitih Podataka Korisnika Agenciji razlog je za jednostrani otkaz Ugovora od strane Agencije u cilju zaštite sopstvenih poslovnih interesa i interesa ostalih korisnika njegovih usluga;

- Da od Korisnika dobija istinite, potpune i blagovremene podatke o firmi, sedištu, licu ovlašćenom za zastupanje, broju tek. računa i svim ostalim relevantnim promenama kod Korisnika koje promene utiču na poslovne odnose Korisnika sa Izvršiocem i sa svim trećim licima na tržištu;

- Da u slučaju zloupotrebe Info-sistema isključi Korisnika koji to čini i odmah prekine sa davanjem usluga tom Korisniku i da u pisanoj formi otkaže Ugovor u cilju zaštite svojih interesa i interesa ostalih korisnika usluga, bez obaveze vraćanja ostatka plaćene cene usluga isključenom Korisniku usluga;

- Da od Korisnika koji svojim postupkom zloupotrebi Info-sistem tako da izazove štetu samoj Agenciji ili drugim korisnicima njegenog Info-sistema, traži naknadu i materijalne i nematerijalne štete;

- Da u skladu sa tržišnim kretanjima menja Cenovnik svojih usluga i o tome blagovremeno obavesti Korisnika; novi Cenovnik će se primenjivati tek po isteku unapred plaćenog perioda;

- Da u roku određenom u profakturi ili Ugovoru bude plaćen za ugovorene usluge;

- Da u periodu nakon isteka roka davanja usluga po plaćenoj fakturi, a pre izdavanja (pro)fakture za naredni period, raskine Ugovor ukoliko proceni da dalje pružanje usluga tom Korisniku nije u poslovnom interesu Agencije.

2.2. Provera podataka - Agencija ima pravo da na podoban način izvrši proveru primljenih Podataka od strane Korisnika, te pravo da u slučaju iskazivanja preniske ili previsoke cene za robu za koje smatra da su usmereni na remećenje tržišta zanemari primljene cene u obradi i analizi tržišnih fluktuacija. Agencija ima pravo u slučaju sumnje na to da traži od Korisnika svu dokumentaciju koja dokazuje takvu transakciju. Ukoliko je Korisnik ne dostavi odmah, takva transakcija se neće uzeti u obzir prilikom analiza od strane Agencije.

2.3. Zloupotreba Info-sistema - Zloupotrebom Info-sistema Agencije smatraju se naročito sledeći postupci Korisnika: distribucija i prenos trećim licima Podataka iz baze podataka Agencije iz Info-sistema bez njene pismene saglasnosti; davanje Agenciji netačnih podataka o sopstvenoj firmi i o sopstvenoj ponudi i/ili tražnji robe i usluga i sl. a što može uzrokovati štetu Agenciji ili ostalim korisnicima usluga Agencije.

2.4. Obaveze Agencije:

- Da Korisniku obezbedi korišćenje Info-sistema o Podacima i izvrši druge ugovorene usluge u skladu sa Ugovorom i OUP;

- Da vrši prijem Podataka od Korisnika - putem direktnog upisa na Info-sistem, putem e-maila ili sms-a i putem teleoperatera Agencije koji o tome beleži notu u Info-sistemu; vrši prikupljanje, obradu i dostavljanje Podataka Korisniku; kao i da vrši redovnu ažurnu obradu i proveru aktuelnih Podataka;

- Da Korisniku dostavlja Podatke iz Info-sistema po Korisnikovom zahtevu ili po sopstvenoj inicijativi, usmeno (putem teleoperatera Agencije koji o tome beleži notu u Info-sistem) ili putem pisanog izveštaja - telefaksom, e-mailom, poštom, ili putem SMS poruka, u obimu i na način za koji se Korisnik opredelio u Ugovoru;

- Da Korisniku tačno i potpuno prenese informacije i Podatke, pri čemu Agencija ne odgovara za istinitost istih.

- Da u svemu postupa kao dobar privrednik, objektivno i neutralno, kao i da Korisniku pruži sve usluge na koje se pretplatio, da obezbedi poslovnu komunikaciju i poslovnu saradnju između samih Korisnika, a sve navedeno u cilju postizanja što boljih poslovnih rezultata.

- Da svim Korisnicima blagovremeno plasira informaciju, pruži informaciju o Podacima (ponudi i tražnji robe, nuđenoj i realizovanoj ceni , količini i kvalitetu robe, trendu kretanja cene nuđene robe na tržištu),

- Da ažurno vrši obradu primljenih Podataka;

- Da Podatke dobijene od Korisnika usluga, u skladu sa zahtevom Korisnika, objavljuje na svom Portalu putem Info-sistema i/ili u svojim pisanim Izveštajima, e-mailovima, SMS-ovima;

- Da Korisniku obezbedi redovan pristup svom Portalu i Aplikacijama, te da obezbedi tehničke uslove za funkcionisanje Portala i Aplikacije;

- Da odmah nakon sopstvenog saznanja ili nakon prijema zahteva drugih korisnika usluga za isključenje Korisnika zbog zloupotrebe Info-sistema Agencija, po sopstvenoj proceni isključi Korisnika iz svog Info-sistema i raskine Ugovor sa Korisnikom koji zloupotrebljava Info-sistem davanjem netačnih podataka, neovlašćenom distribucijom podataka III licima i sl;

- Da u slučaju privremene nemogućnosti pružanja usluga zbog tehničke neispravnosti sopstvenih uređaja, produži period pružanja usluga Korisniku za onoliko vremena koliko je prekid trajao. Ovo produženje se ne odnosi na slučaj kada je sistem Korisnika neispravan.

 

3. PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

3.1. Prava Korisnika - Korisnik u periodu za koji je po (pro)fakturi platio pružanje usluga iz Ugovora ima sledeća prava:

- Da za vreme ugovorenog perioda ima neometan pristup Info-sistemu, odnosno njegovim Servisima, u skladu sa Ugovorom.

- Da prima Podatake i ugovorene usluge, u skladu sa Ugovorom, te da slobodno koristi iste podatke radi obavljanja svoje delatnosti; da pristupa Podacima Agencije na Info-sistemu i Aplikacijama bez posebnog ograničenja u toku važenja Ugovora, ne povređujući pri tome zabranu zloupotrebe Podataka Agencije;

- Da u slučaju privremene nemogućnosti prijema usluga zbog tehničke neispravnosti uređaja Agencije, prihvati produženje perioda prijema usluga Agencije za onoliko vremena koliko je taj prekid trajao (ovo pravo neće imati u slučaju kada je do toga došlo zbog neispravnosti sistema Korisnika).

- Da od Agencije zatraži i dobije saglasnost za izmenu odabranih Podataka i/ili usluga u toku trajanja Ugovora.

3.2. Obaveze Korisnika:

- Da u potpunosti postupa u skladu sa ovim OUP;

- Da Agenciji plati naknadu za pružanje usluga, u skladu sa Ugovorom i Cenovnikom.

- Da koristi Info-sistem i Servise Agencije u skladu sa ugovorenim uslugama na koje se pretplatio.

- Da odgovara za tačnost i aktuelnost Podataka koje dostavlja Agenciji - u slučaju da dođe do štete na strani trećeg lica usled netačnih i neaktuelnih podataka koje je Korisnik dostavio Agenciji, odgovoran je neposredno Korisnik.

- Da koristi Info-sistem Agencije i Servise u njegovom sastavu isključivo u svrhu za koji su isti predviđeni.

- Da primljene Podatke koristi isključivo za sopstvene potrebe, odnosno za potrebe svog poslovanja, bez prosleđivanja Podataka trećim licima koja nemaju zaključen Ugovor sa Izvršiocem - u slučaju prosleđivanja Podataka trećim neovlašćenim licima, Agencija ima pravo na naknadu štete zbog ovakvog postupanja.

- Da ne zloupotrebljava Info-sistem Agencije davanjem netačnih podataka ili neovlašćenom distribucijom i prenosom podataka iz baze podataka Agencije trećim licima.

- Da blagovremeno dostavlja Agenciji istinite, potpune i blagovremene Podatke i podatke iz čl. 3.4. i druge relevantne podatke koji mogu objektivno uticati na poslovne odnose sa Izvršiocem i sa ostalim korisnicima usluga.

- Da obezbedi tehničku ispravnost svojih uređaja (nosilaca Info-sistema) radi neometane poslovne komunikacije sa Izvršiocem.

- Da Agenciji blagovremeno, u roku naznačenom u profakturi plati cenu usluga za Paket za koji se opredelio pri zaključenju Ugovora;

3.3. U slučaju da Korisnik nije u mogućnosti da primi podatak od strane Agencije, usmeno ili putem pismenog izveštaja, usled tehničke neispravnosti svog uređaja (faks, računar, telefon) ili usled promene broja faksa, ili broja telefona, ili e-mail adrese, ili prijavljene adrese, a da o tim okolnostima nije obavestio Agenciju, smatraće se da je Agencija u celosti ispunila svoju obavezu slanja podataka Korisniku.

3.4. Korisnik je dužan da, pre nego što realizuje kupoprodaju u vezi informacije koju je dao Agenciji, istu odjavi sa robne berze u slučaju da je podatke o identičnoj robi oglasio na robnoj berzi, što ni u kom slučaju ne sprečava Korisnika da dostavlja informacije o ovoj robi.

4. KORIŠĆENJE INFORMACIONOG SISTEMA

4.1. Agencija je dužna Korisniku obezbediti neometan i kompletan pristup Portalu, putem Portala, web ili mobilne aplikacije Agencije.

4.2. Agencija nije odgovorna za potpunu ili delimičnu nemogućnost korišćenja Portala koja je nastala usled više sile ili radnjom trećeg lica, bez krivice Agencije (zemljotres, poplava, nestanak električne energije, havarija na glavnim vodovima interneta, iznenadni prestanak rada provajdera, servera i slično).

4.3. Agencija je dužna da Korisniku tačno i potpuno putem Aplikacije (preko Portala ili Mobilne mreže, putem sms-a ili neposredno preko telefonskog operatera) prenese informacije i Podatke koje su predmet njegovih usluga, pri čemu Agencija ne odgovara za istinitost istih, osim za tačnost obrade.

4.4. Lice koje nema zaključenu poslovnu saradnju sa Izvršiocem ima pravo slobodnog korišćenja onih delova Portala ili mobilne aplikacije za koje nije potrebna registracija naloga, uz obavezu poštovanja OUP, propisa Republike Srbije i dobrih običaja.

4.5. Portal sadrži podatke i informacije, kao i veze sa drugim internet stranicama kreiranih od strane trećih lica koji će se, kad je to moguće, kao takvi označavati.

4.6. Agencija je dužna da Korisniku omogući kreiranje naloga na Portalu, te da saopšti Korisniku na njegov zahtev sve informacije relevatne za registraciju i neometano korišćenje naloga. Korisnik je dužan da podatke koji mu omogućavaju pristup nalogu na Portalu stranici čuva u tajnosti te iste ne ustupa trećim licima.

4.7. Agencija zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja ukloni ili onemogući pristup bilo kom Korisniku, sadržaju i nalogu za koje utvrdi da krše odredbe OUP, kao i propise Republike Srbije.

4.8. Korišćenjem sadržaja Portala Korisnik prihvata sve rizike koji nastaju korišćenjem iste i prihvata da koristi sadržaj iste isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost, a sve uz poštovanje autorskih i drugih prava Agencije i trećih lica.

4.9. Korisnik se obavezuje da neće koristiti Portal, Info-sistem i Aplikacije na bilo koji način suprotan OUP, propisima Republike Srbije i dobrim poslovnim običajima.

4.10. Nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, upućivati na, niti prenositi sadržaj:

- Koji promoviše nezakonite ili štetne radnje ili supstance,

- Koji je uvredljiv, pornografski, vulgaran ili klevetnički,

- Koji je prevaran, obmanjujući, neistinit,

- Koji potvrđuje ili podstiče neku vrstu ponašanja koje bi moglo da predstavlja kršenje bilo kog važećeg propisa ili bi predstavljao osnov za utvrđivanje krivične ili građanske odgovornosti,

- Koji povredi, lišava ili ugrožava autorska, imovinska ili moralna prava, žig, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine ili pravo na privatnost i zaštitu podataka bilo kog trećeg lica.

4.11. Nedozvoljenim se takođe smatra ponašanje Korisnika koje je u suprotnosti sa zakonskim i drugim propisima Republike Srbije, a naročito:

- Neistinito označavanje indentiteta korisnika, njegova aktivnost i ponuda,

- Dostavljanje lažnih podataka Agenciji,

- Vršenje privrednog prestupa,

- Vršenje dela nelojalne konkurencije,

- Distribucija virusa ili drugih programa sa infektivnim i destruktivnim osobinama.

4.12. Agencija je dužna da lične podatke Korisnika koristi isključivo u svrhu u koju mu je Korisnik iste ustupio.

4.13. Podaci koji nisu lične prirode prikupljaju se radi poboljšanja i prilagođavanja Internet stranice potrebama Korisnika.

4.14. Zaštita podataka Korisnika Aplikacije detaljnije je regulisana u Privacy Policy Agencije.

 

5. AUTORSKA PRAVA

5.1. Agencija zadržava sva vlasnička i autorska prava na OUP, bez obzira koju formu imaju (uključujući i dokumenta na sajtu) i zabranjeno je svako kopiranje, upotreba, prodaja i kakvo komercijalno ili drugo raspolaganje istim.

5.2. Podaci iz Baze Info-sistema su svojina i poslovna tajna Agencije i ne mogu se kopirati, menjati, preneti ili ustupiti trećim licima.

5.3. Korisnik je dužan da podatke o korisničkom imenu i lozinki, te podatke iz Baze, čuva kao poslovnu tajnu.

5.4. Korisnik ne može preneti ili ustupiti na korišćenje korisničko ime i lozinku.

5.5. Korisnik nije ovlašćen da kopira, prenosi ili ustupa trećim licima podatke iz Baze na bilo koji način.

5.6. Korisnik je dužan da koristi pristup Bazi u skladu sa primljenim Uputstvom.

5.7. Korisnik odgovara za štetu uzrokovanu povredom gore navedenih odredaba.

5.8. Bilo kakvo neautorizovano korišćenje trademarkova, OUP ili drugih materijala sa Portala je izričito zabranjeno i predstavlja kršenje propisa o autorskim pravima i robnim markama ili drugih propisa o industrijskoj i intelektualnoj svojini.

5.9. Ni na koji način nije dozvoljeno korišćenje, menjanje, kopiranje, štampanje, prikazivanje, reprodukcija, distribucija ili objavljivanje bilo dela ili cele sadržine Aplikacije, a bez prethodne pisane saglasnosti Agencije, izuzev pregledanja ili štampanja dela Portala i Mobilne aplikacije isključivo za lične komercijalne potrebe Korisnika.

5.10. Korisnik daje ovlašćenje Agenciji da postavi poslate Podatke na Portal u dogovorenoj, tj. uobičajenoj formi, te da iste koristi u svrhu statističke analize ili za bilo koje druge određene poslovne svrhe, osim ukoliko informacije uključuju lične detalje, te da iskoristi sadržaj takvih poruka, uključujući ideje, izume, nacrte, tehniku ili stručnost koja se u njima nalazi, u bilo koju svrhu, kao što je razvoj, proizvodnja i/ili marketing proizvoda ili usluga ili da reprodukuje takve informacije i učini ih dostupnima trećim stranama bez ikakvog ograničenja.

 

6. ODGOVORNOST

6.1. Agencija ne snosi odgovornost za tačnost Podataka koje daju korisnici Info-sistema.

6.2. Ukoliko, dođe do zaključenja posla između Korisnika i trećeg lica, Agencija ne snosi nikakvu odgovornost, niti za realizaciju tog posla niti za izvršenje obaveza iz posla od bilo koje strane, jer njegova usluga ne predstavlja trgovačku ni posredničku aktivnost.

6.3. Agencija ne odgovara za pristup svom sajtu niti za eventualne posledice tog pristupa, s tim da je dužna da na zahtev Korisnika da potrebne instrukcije i savete u cilju redovnog, neometanog internetskog pristupa sajtu.

6.4. Agencija ne odgovara ni za linkove/reference, reklame i druge sadržaje trećih lica koji se nalaze na njegovom Portalu, niti za eventualne posledice pristupa istim.

6.5. Korisnik je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost podataka koje šalje na Portal u promotivne svrhe, kao i za povredu prava bilo koje treće strane u vezi sa poslatim podacima.

6.6. Agencija ne odgovara za delimičnu ili potpunu nemogućnost korišćenja usluga koja je prouzrokovana višom silom ili radnjom trećeg lica, odnosno okolnostima koje se ne mogu pripisati krivici Agencije (zemljotres, poplava, nestanak električne energije, havarija na glavnim vodovima interneta i sl.).

6.7. Agencija nema nadzor nad navedenim Podacima i informacijama ili drugim internet stranicama, te se u potpunosti odriče svake odgovornosti vezane za sadržaj.

6.8. Poslovni odnos između Korisnika koji je zahtevao objavu oglasa i drugog Korisnika ili trećeg lica koji se na taj oglas javio zasniva se isključivo na poslovnom dogovoru tih lica, te Agencija nije odgovorna za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

6.9. Agencija ni pod kojim okolnostima nije odgovorna niti preuzima bilo koju vrstu odgovornosti za povredu prava na privatnosti i sigurnost Korisnika koju na Portalu izvrši treće lice, ne odgovara za sigurnost, sadržaj i tačnost informacija koje Korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima Portala, ne odgovara za štetu koja nastane za Korisnika ili treće lice usled povrede korisnikove obaveze na čuvanje tajnosti podataka o svom korisničkom nalogu, ne odgovara za štetu nastalu krađom privatnih ili poverljivih podataka sa računara Korisnika od strane trećih lica.

 

7. OSTALO

7.1. Punovažna dostava pismena vršiće se putem objave na Info-sistemu, preporučenom poštanskom pošiljkom na adrese ugovornih strana iz preambule Ugovora ili na prijavljen e-mail, odnosno na drugu adresu ili e-mail tek po obaveštenju druge strane o promeni na gornji način .

7.2. Agencija i Korinik su dužni čuvati (i elektronski arhivirati) razmenjene e-mailove do isteka roka zastare po pojedinačnom poslu.

7.3. Sve sporove u primeni i tumačenju ovih OUP, Cenovnika, Ugovora i drugih akata koji se primenjuju u okviru ugovorene saradnje zasnovane na ovim OUP, te sporova u realizaciji međusobno zaključenih poslova (što uključuje zaključenje, povredu, prestanak ugovora) Korisnik i Agencija će pokušati rešiti mirnim putem, sporazumno.

7.4. Agencija ima pravo na podnošenja predloga za izvršenje nadležnom Sudu u slučaju docnje Korisnika u plaćanju usluga Agencije iz OUP, a u u slučaju da se po prigovoru predmet uputi na parnicu, istu će rešavati stvarno nadležan sud u Novom Sadu.

7.5. Ugovorne strane mogu pokrenuti i spor iz stava 01. i pred Spoljnotrgovinskom arbitražom u Beogradu čija je odluka biti konačna, bez prava na žalbu. Arbitražni postupak će se voditi u skladu sa pravilnikom navedene Arbitraže.

7.6. Merodavno pravo za rešavanje sporova će biti pravo Republike Srbije, uz primenu INCOTERMSa, te odredbi OUP, Ugovora i drugih opštih akata Agencije u primeni.

7.7. Korisnik je dužan da blagovremeno Agenciji prijavi svoje eventualne statusne promene za vreme trajanja Ugovora, jer u protivnom odgovara za štetu - promena oblika, pripajanje, podela, gašenje/likvidacija pravnog lica/radnje, i sl.

 

 

Agencija Panagent Dijana Kondić preduzetnik